slider foto

Konzultační služby

Významnou doménou společnosti INTENS Corporation je poskytování konzultačních a poradenských služeb souvisejících s oblastí silniční dopravy a důrazem kladeným na inteligentní dopravní systémy. Spektrum služeb pokrývá celý životní cyklus ITS systémů/aplikací, od přípravy projektového záměru až po realizaci. Nabízeny jsou tak služby zaměřené zejména na zpracování:

- studií příležitostí

- SWOT analýz

- návrhů koncepcí rozvoje ITS na různých úrovních

- studií proveditelnosti dle uznávaných metodických postupů

- analýz nákladů a přínosů (vč. hodnocení socio-ekonomických dopadů resp. externích nákladů dopravy)

- projektových žádostí o dotace z Evropských dotačních programů (OPD, ROP, apod.)

- analýz a návrhů vhodných technicko-technologických řešení

- softwarových návrhů a architektur

- business case modelů

- potřeb dopravního plánování (strategie individuální dopravy, strategie hromadné dopravy, strategie dopravy v klidu, apod.)

- dopravního modelování (makrosimulace, mikrosimulace, statická posouzení propustnosti komunikací, atd.)

- supervizní a dozorové činnosti související s technickou realizací (fyzický postup prací dodavatelů a sub-dodavatelů a kvalita prací), tak i s finančními aspekty těchto projektů

- atd.

Referenční projekty

->

Tvorba sub-sektorové analýzy a strategie v oblasti silniční dopravy a koordinace tvorby dopravní strategie MDVRR SR

Referenční projekt

Období realizace:

02/2013 - 07/2013

Klient:

Deloitte Advisory s.r.o. / Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR

Předmět:

Tvorba dopravní sektorové strategie pro roky 2014 – 2020. Výstupní dokument je výchozím podkladem pro získání evropského financování do sektoru dopravy/dopravní infrastruktury na toto zmíněné programovací období pro Slovenskou republiku. Dílčí aktivity plnění ze strany INTENS Corporation souvisely především s vedením pracovní skupiny silniční doprava, přípravou komplexní analýzy silničního podsektoru (vč. oblasti ITS) a koordinací přípravy dopravní strategie SR pro všechny dopravní módy, vč. veřejné hromadné dopravy.

->

Analýza současného stavu nasazení dopravně-telematických systémů v oblasti nákladní dopravy v hl. m. Praze

Referenční projekt

Období realizace:

08/2013 - 11/2013

Klient:

Central European Data Agency, a.s. / TSK hl. m. Prahy

Předmět:

Cílem řešení bylo vypracování popisu současného stavu nasazení systémů zaměřených na monitoring nákladní dopravy na území hl. m. Prahy a návrh jejich dalšího rozvoje. Provedena byla podrobná dopravně inženýrská analýza související s nákladní dopravou na území hlavního města, na jejímž základě byla navržena nová dopravně-telematická opatření. Ve vazbě na hierarchii řízení a monitoring městského silničního provozu v hl. m. Praze se studie zaměřila i na návrh systematického vytěžování související datové základy na úrovni Hlavní dopravní řídící ústředny hl. m. Prahy a návrh a popis rozšíření funkcionalit stávajících modulů pro potřeby monitoringu a řízení nákladní dopravy.

->

Komplexní analýza současného stavu nasazení a reálné funkce ITS v České republice s výhledem dalšího rozvoje

Referenční projekt

Období realizace:

05/2011 - 09/2011

Klient:

Ministerstvo dopravy ČR

Předmět:

Cílem této veřejné zakázky bylo zpracování podrobné analýzy stavu nasazení a reálné funkce inteligentních dopravních systémů, resp. aplikací a systémů dopravní telematiky v České republice s výhledem jejího dalšího rozvoje. Analýza byla následně využita jako základní kámen pro přípravu budoucí koncepce dopravní telematiky ČR. Vedle toho by měla plnit roli výchozího dokumentu pro plánování investic v oblasti ITS a propojit tak plánování výstavby dopravní infrastruktury společně s ITS.

Další vybrané reference