slider foto

Výzkum a vývoj

Služby poskytované v oblasti výzkumu a vývoje jsou primárně orientovány na realizaci projektů podporovaných z národních (TA ČR, MPO ČR, MMR ČR apod.), nebo evropských výzkumných programů (Horizon 2020, European Space Agency Research programmes, apod.).

INTENS Corporation dále nabízí služby související s komerčním výzkumem a vývojem, který realizuje jak pro potřeby svých zákazníků, tak potřeby interní. V rámci vlastních výzkumných a vývojových aktivit každoročně vynakládá investice do rozvoje svého znalostního a technologického potenciálu, který je poté postoupen zákazníkům v podobě služeb využívajících inovativních postupů, metod a technologií.

V rámci realizovaných výzkumných projektových záměrů je kladen silný důraz na dodržení základních principů technologického vývoje, které vyžadují potřebu praktického ověření teoreticky získaných poznatků. Úvodní, teoretická úroveň je tak pouze prvním krokem výzkumných činností, které jsou vždy zakončeny pilotním ověřením, funkčními vzorky, softwarovými produkty, apod.

Systematické vyhodnocování výsledků plynoucích z aktivit výzkumu a vývoje pak zvyšuje celkovou efektivitu vynaložených zdrojů a rozvíjí znalostní a kompetenční potenciál společnosti.

Referenční projekty

->

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu pomocí vozidlových spolupracujících systémů zajišťující komunikaci vozidla s ostatními vozidly nebo s inteligentní dopravní infrastrukturou

Referenční projekt

Období realizace:

10/2012 - 12/2013

Poskytovatel:

Technologická agentura ČR – program BETA / Ministerstvo dopravy ČR

Předmět řešení:

V rámci řešení projektu byly definovány aktivity a navržen postup vedoucí k budoucímu úspěšnému zavádění kooperativních systémů v České republice. Součástí projektu bylo i praktické ověření navržených postupů v podobě pilotního provozu C-ITS systémů v reálných podmínkách, konkrétně na provozovaném úseku Pražského okruhu (silnice R1). Testovány byly jak scénáře pro komunikaci mezi vozidly navzájem, tak také komunikaci vozidla s inteligentní dopravní infrastrukturou. Veškeré poznatky pak byly převzaty Ministerstvem dopravy ČR do praxe prostřednictvím Certifikované metodiky. Klíčové okamžiky průběhu pilotního testování je možné shlédnout v rámci reportáží uvedených na odkazech následujících médií: Česká televize (čas 41:23), iDNES a E15.

->

Zapojení České republiky do evropského pilotního projektu automatického tísňového volání z vozidla eCall (pod zkratkou HeERO) realizovaného v rámci 4. výzvy evropského programu CIP (Competitiveness and Innovation Programme)

Referenční projekt

Období realizace:

05/2011 - 12/2013

Klient:

Telefónica Czech Republic, a.s. / Ministerstvo dopravy ČR

Předmět řešení:

Cílem tohoto projektu zpracovávaného pro Ministerstvo dopravy ČR byla pilotní realizace funkcionalit systému eCall v České republice, vč. ověření interoperability systému v rámci zemí konsorcia evropského projektu HeERO. Bližší informace o tomto projektu, jehož se účastnilo 9 evropských zemí, je možné nalézt zde. Zapojení společnosti INTENS Corporation do řešení spočívalo ve zpracování úvodní analýzy telekomunikačního prostředí ČR s ohledem na implementaci specifických částí pro službu eCall, dále vývoj testovací platformy pro ověřování nastavení sítě TO2 tak, aby byly „eCall“ hovory v rámci sítě správně směrovány a procesovány na straně dispečinku IZS. V neposlední řadě to byl vývoj prvních prototypů IVS jednotek (společně s hardwarovými partnery), které byly dodávány např. do Chorvatska a Holandska.

->

Výzkum, návrh a pilotní ověření funkce Integrovaného systému inteligentního parkování

Referenční projekt

Období realizace:

od 01/2013 doposud

Poskytovatel:

Technologická agentura ČR – program ALFA

Předmět řešení:

V rámci projektu je realizován výzkum, návrh a pilotní ověření funkce integrovaného systému inteligentního parkování (ISIP). ISIP umožní s využitím nástrojů a technologií dopravní telematiky komplexním způsobem implementovat strategie dopravy v klidu městských aglomerací. Zcela automatizované procesy související s managementem parkování ve městech pokrývají např. vyhrazené rezidentní zóny, parkovací domy, odstavná parkoviště atd. Nasazení ISIP tak povede mj. ke zvýšení efektivity výběru parkovného. Projekt uvažuje jak nasazení konvenčních detektorových technologií, tak především metody přesného určování polohy v rámci GNSS. V rámci řešení projektu bude realizován pilotní provoz takového systému, o němž budou uveřejněny další informace.

Další vybrané reference